در گفت وگو با یسکافه مطرح شد فاصله معنادار کشور با دنیا در استفاده از فناوری های توانبخشی، انتقاد از روش های ارزیابی اختلالات

به گزارش یسکافه مدیر دفتر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ضمن معرفی زمینه های همکاری […]

Read More →