در گفتگوی کارشناسان حوزه مکمل ها صورت گرفت؛ بررسی چالش های بازار مکمل های غذایی در ایران

یسکافه: تامین کنندگان مکمل های غذایی در کلاب هاوس دور هم آمدند تا به بررسی وضعیت بازار مکمل های غذایی

بیشتر بخوانید

در نشست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح شد؛ بررسی عملکرد معاونت های غذا و دارو در ۴ سطح

به گزارش یسکافه مدیر غذایی، آشامیدنی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سطح بندی

بیشتر بخوانید