در نشست کارگروه ارزیابی رسانه ای مدیریت بیماری کرونا مطرح شد آغاز صادرات سامانه هوشمند تشخیص کرونا ساخت ایران به هند

یسکافه: دبیر هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام و رئیس کارگروه ارزیابی رسانه ای مدیریت بیماری کرونا از […]

Read More →