معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اعلام کرد اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت

به گزارش یسکافه معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار داشت: نتیجه آزمون استخدامی متمرکز با […]

Read More →