مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو عنوان کرد؛ نقش کارشناسان تغذیه بیمارستان ها در کنترل بیماری کرونا

مسئول تغذیه بیمارستان بهارلو، بر اهمیت نقش کارشناسان تغذیه در دوران پاندمی کرونا تاکید نمود.به گزارش یسکافه به نقل از

بیشتر بخوانید