رییس منطقه ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت مطرح کرد پوشش همگانی سلامت، چتری فراگیر برای دستیابی به زندگی سالم

یسکافه: رئیس منطقه ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، پوشش همگانی سلامت را بعنوان چتری فراگیر برای دستیابی […]

Read More →

مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت خبر داد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی به دنبال دریافت شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۰

یسکافه: مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت از بازرسی مراکز تهیه و عرضه مواد […]

Read More →