انتقاد رئیس انجمن داروسازان از روند تصویب طرح نحوه فعالیت تشکلات صنفی و تخصصی در مجلس

خراسان رضوی رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره این که متاسفانه تاکنون  مجوز برگزاری انتخابات برای ما صادر نشده است،

بیشتر بخوانید