برچسب: خدمات

معاون خدمات شهری شهرداری تهران خبر داد مطالعه انتقال آرادکوه در طرح جامع پسماند

یسکافه: به گزارش یسکافه، معاون خدمات شهری شهرداری تهران اظهار داشت: برای انتقال آرادکوه مطالعاتی صورت گرفته و در طرح جامع پسماند تهران پیشبینی انجام شده است.به گزارش
ادامه مطلب