معان استاندار تهران تاکید کرد سفرهای گسترده به شهرهای قرمز زنگ خطر پیک چهارم کرونا

به گزارش یسکافه معاون استاندار تهران ضمن انتقاد از سفرهای گسترده از مبدأ تهران ظرف روزهای گذشته اشاره کرد: این

بیشتر بخوانید