مدیر روابط عمومی علوم پزشکی شیراز: واکسیناسیون زیر ۸۰ ساله ها هنوز شروع نشده است

یسکافه: فارس مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با رد مطالب درج شده در بعضی گروه های فضای مجازی،

بیشتر بخوانید