سناریوهای وزارت بهداشت درباب نحوه پرداخت ها به پرسنل

به گزارش یسکافه معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: رویکرد ما در پرداخت به پرسنل، برمبنای مشارکت و استفاده از نظر کارشناسانه و تجربیات همکاران به خصوص همکاران صف است.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت در جلسه مشترک معاونت درمان و معاونت توسعه و معاونین درمان و توسعه کلان مناطق کشور برای ساماندهی پرداخت های پرسنلی اظهار داشت: باتوجه به تاکید وزیر بهداشت در خصوص ضرورت بازبینی در نحوه پرداخت پرسنل، این جلسه با همراهی معاونت توسعه و مشارکت همکاران ستادی و صف برگزار شده است.
جان بابایی با اشاره به اینکه قبل از این پرداخت ها بر اساس عملکرد و سامانه قاصدک بوده است اظهار داشت: چندین سناریو در بازبینی پرداخت ها مطرح شده که با همکاری معاونت توسعه و همکاران در ستاد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. رویکرد ما برمبنای مشارکت و استفاده از نظر کارشناسانه و تجربیات همکاران به خصوص همکاران صف است.
وی ادامه داد: در این سناریوها میزان درآمد بیمارستانها، سختی کار بیمارستانها، سختی کار بخشها، میزان تعرفهها و تعداد بیماران بازگشت کننده، اضافه کار افراد و رضایتمندی بیماران و همکاران همچون مواردی هستند که در مکانیسم های پرداخت لحاظ خواهند شد.
به گزارش وبدا، معاون درمان وزیر بهداشت افزود: تلاش می شود انعطاف پذیری در دستورالعمل ها برقرار باشد و اختیارت هیات رئیسه دانشگاهها محفوظ بماند. بدین جهت سیاستهای کلی تدوین و در اختیار دانشگاه ها قرار خواهد گرفت.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.