۱۴ استان کشور پربارش شدند

به گزارش یسکافه، بنا بر اعلام سازمان هواشناسی ۱۴ استان کشور بارش های بیشتر از نرمال دریافت کرده اند که در میان آنها سیستان و بلوچستان رتبه نخست را دارد.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا میانگین بارش کشور طی هفت روز منتهی به ۸ خرداد ۳.۳ میلیمتر بود این در حالیست که میانگین بارش در بلندمدت ۱.۷ میلیمتر بود. بدین ترتیب ۹۸.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

میانگین بارش کشور از آغاز ماه جاری منتهی به ۸ خرداد، ۴.۳ میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲.۱ میلیمتر بود ازاین رو ۱۰۵.۱ درصد بیشتر شده است.

میانگین بارش کشور طی فصل جاری منتهی به ۸ خرداد، ۹۴.۹ میلیمتر و میانگین بارش بلندمدت ۵۷.۷ میلیمتر بود ازاین رو ۶۴.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

میانگین بارش کشور از آغاز سالجاری منتهی به ۸ خرداد، ۲۱۹.۲میلیمتر و میانگین بلندمدت ۲۱۹.۷میلیمتر است ازاین رو ۰.۳ درصد کمتر شده است.

بارش استان اردبیل طی سال آبی جاری منتهی به ۸ خرداد، ۲۸۸.۵ میلیمتر و در بلندمدت ۲۶۷.۲ میلیمتر بود ازاین رو بارش ۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

اصفهان هم همچون استان هایی است که بیشتر از میانگین نرمال، بارش دریافت کرده است. در این استان طی سال آبی جاری ۱۶۹.۲ میلیمتر بارش ثبت شده این در حالیست که میانگین بارش دراز مدت آن ۱۶۳.۳ میلیمتر بوده است ازاین رو ۳.۶ درصد افزایش بارش داشته است.

استان ایلام هم ۱۵.۳ درصد از میانگین بلندمدت بارش بیشتر داشته است. طی سال آبی جاری ۴۴۷.۲ میلیمتر بارندگی در این استان ثبت شده و میانگین بلندمدت بارش ۳۸۷.۷ میلیمتر بوده است.

خراسان جنوبی یکی دیگر از استانهای پربارش کشور بوده است که طی سال آبی جاری ۱۴۷.۶ میلیمتر بارش ثبت کرده این در حالیست که میانگین نرمال بارش برای آن ۱۰۹.۴ میلیمتر است ازاین رو بارندگی در این استان ۳۴.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

خراسان شمالی هم امسال ۲۴۵.۴ میلیمتر بارندگی داشته و میانگین بارش بلندمدت آن ۱۹۲.۴ میلیمتر بوده است ازاین رو ۶.۷ درصد بارش بیشتر دریافت کرده است.

بارش در استان خوزستان ۱۴.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. بارندگی این استان طی سال آبی جاری ۳۹۴.۶ میلیمتر بوده این در حالیست که میانگین بارش آن در بلندمدت ۳۴۳.۸ میلیمتر ثبت شده است.

سیستان و بلوچستان در سال آبی جاری ۱۳۱.۴ میلیمتر بارش ثبت نمود. میانگین بارندگی بلندمدت آن ۸۵.۲ میلیمتر بود ازاین رو بارش در این استان ۵۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

استان قم هم طی سال آبی جاری ۱۴۹.۲ میلیمتر بارش دریافت کرد. بارندگی بلندمدت آن ۱۴۶.۶ میلیمتربود ازاین رو ۱.۸ درصد افزایش بارش داشته است.

کردستان یکی دیگر از استانهای پربارش کشور بود. بارندگی آن در سال آبی جاری ۴۸۳.۴ میلیمتر و در بلندمدت ۴۴۲ میلیمتر بود ازاین رو بارش در این استان ۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

استان کرمانشاه در سال آبی جاری ۵۴۵.۷ میلیمتر بارش دریافت کرد این در حالیست که میانگین دراز مدت بارش آن ۴۶۳.۲ میلیمتر بود ازاین رو بارش در آن ۱۷.۸ درصد بیشتر شده است.

گلستان هم بارش خوبی دریافت کرده است. بارش این استان در سال آبی جاری ۴۱۰.۷ میلیمتر و میانگین بلندمدت آن ۳۸۸.۵ میلیمتر بود ازاین رو ۵.۷ درصد بیشتر شده است.

استان مازندران ۶.۸ درصد بارش بیشتری ثبت کرده است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری ۵۴۴.۴ میلیمتر و در بلندمدت ۵۰۹.۷ میلیمتر بوده است.

همدان با ثبت بارش ۳۷۱.۹ میلیمتری در سال آبی جاری، نسبت به بارش ۳۳۱.۴ میلیمتری بلندمدت، ۱۲.۲ درصد افزایش بارش را تجربه کرده است.

یزد هم بارش های بیشتری نسبت به شرایط نرمال داشته است. بارندگی در این استان طی سال آبی جاری منتهی به ۸ خرداد ۱۱۶.۶ میلیمتر بوده است این در حالیست که بارش نرمال در یزد ۸۴.۵ میلیمتر بوده است ازاین رو بارندگی در آن ۳۷.۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

///

منبع:

برچسب ها:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.