درخواست پویش مردمی قرنطینه اختیاری حداکثری برای همراهی مردم: همراه شو هموطن، کین درد مشترک هیچ گاه جدا جدا درمان نمی گردد

یسکافه: تیم علمی داوطلبانه پویش مردمی ˮقرنطینه اختیاری حداکثریˮ که از هفته گذشته با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر بخوانید