مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خبر داد؛ اجرای یازدهمین بسیج ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم

یسکافه: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، اظهار داشت: درصدد هستیم با اطلاع رسانی صحیح، دانش تغذیه ای مردم

بیشتر بخوانید

یک کارشناس تغذیه عنوان کرد؛ قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای تهیه غذاهای سالم می باشد

به گزارش یسکافه رئیس گروه بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اظهار داشت: قرنطینه خانگی زمان مناسبی برای انتخاب

بیشتر بخوانید