مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بررسی کرد ملاحظات اجتماعی – اقتصادی طرح جامع واکسیناسیون

مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی به بررسی ملاحظات اجتماعی – اقتصادی طرح جامع واکسیناسیون پرداخت. به گزارش

بیشتر بخوانید