مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی هشدار داد؛ مراقب مسمومیت با گوشت های چرخی آلوده باشید

به گزارش یسکافه مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از علل مسمومیت های غذایی را خوردن گوشت های

بیشتر بخوانید