در جلسه شورای اداری استان زنجان مطرح شد؛ اختصاص بودجه به پروژه های بهداشت و درمان استان زنجان

زنجان وزیر بهداشت اظهار داشت: برای تکمیل پروژه های بهداشت و درمان استان زنجان همچون مرکز تشخیص و درمان روان

بیشتر بخوانید