به دستور رئیس جمهور و از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد؛ بهره برداری از طرح های صنعتی، زیربنایی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی در استان فارس

به گزارش یسکافه طرح های صنعتی، زیربنایی، ورزشی، درمانی و فرودگاهی با ارزش بالغ بر ۲۳۵۰ میلیارد ریال و اشتغال

بیشتر بخوانید