توسط دو نهاد انجام می شود پویش نذر علمی روانشناسان برای مقابله با تبعات روانی کرونا

یسکافه: باتوجه به شرایط خاص کشور و تبعات روانی آن در میان خانواده ها، مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سازمان

بیشتر بخوانید