برچسب: میوه

مدیرکل استاندارد بوشهر خبر داد پیشگیری از ورود ۴۰ محموله غیراستاندارد با ارزش ۵۰۰ هزار دلار به کشور

به گزارش یسکافه بوشهر مدیرکل استاندارد بوشهر اظهار داشت: طی یک سال قبل از ورود ۴۰ محموله غیراستاندارد با ارزش ۵۰۰ هزار دلار به کشور جلوگیری شد.محمد رحیم
ادامه مطلب