مدیرکل استاندارد بوشهر خبر داد پیشگیری از ورود ۴۰ محموله غیراستاندارد با ارزش ۵۰۰ هزار دلار به کشور

به گزارش یسکافه بوشهر مدیرکل استاندارد بوشهر اظهار داشت: طی یک سال قبل از ورود ۴۰ محموله غیراستاندارد با ارزش

بیشتر بخوانید

مطالعات محقق ایرانی در آمریکا نشان می دهد؛ پوست میوه ها در پیش گیری از بیماری ام اس قابل استفاده می باشد

یسکافه: تحقیقات نشان می دهد اسید اورسولیک که به وفور در پوست میوه ها و برخی گیاهان یافت می شود

بیشتر بخوانید