اصلی ترین راه انتقال ویروس کرونا قطرات ریز تنفسی است

به گزارش یسکافه رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری اظهار داشت: هنوز پاسخ قطعی درباره انتقال بیماری کووید ۱۹از طریق ذرات هوا وجود ندارد. اصلی ترین راه انتقال ویروس کرونا، انتقال فرد به فرد است که از راه قطرات ریز تنفسی پخش می شود.

به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، دکتر پیام طبرسی اظهار داشت: ویروس کرونا همینطور در حالت تماسی، رعایت نکردن فاصله یک تا دو متری با فرد بیمار، قطرات ناشی از بازدم، سرفه، عطسه یا صحبت کردن فرد بیمار منتقل می شود.

به گفته طبرسی احتمال این که ویروس در هوا معلق بماند به صورت معمول وجود ندارد ولی ویروس کووید ۱۹ در محیط های سربسته مثل icu و جاهایی که بیماران از دستگاه های کمک تنفسی استفاده می نمایند، می تواند از راه هوا به فرد دیگری منتقل شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، رئیس مرکز تحقیقات سل بالینی و اپیدمیولوژی بیمارستان مسیح دانشوری استفاده از دستگاههای بخور در بخش مراقبت های ویژه را یکی دیگر از عوامل معلق ماندن ویروس کرونا در هوا ذکر کرد و توجه کادر درمان به سفارش ها بهداشتی را مورد تاکید قرار داد.

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.