رسیدگی و نظارت بر مراکز آموزشی غیرمجاز فعال در حوزه سلامت

به گزارش یسکافه معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور، با اشاره به فاقد ارزش و اعتبار بودن گواهینامه های صادره توسط موسسات آموزشی غیرمجاز در حوزه سلامت، بر رسیدگی و نظارت بر مراکز آموزشی غیرمجاز فعال در حوزه سلامت ˮفاقد مجوز از وزارت متبوعˮ، تاکید نمود.
به گزارش یسکافه به نقل از ایسنا، در نامه دکتر قاسم جان بابایی آمده است: با عنایت به روند رو به رشد برگزاری دورههای آموزشی مهارتی در حوزه سلامت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت متبوع و استعلامهای مکرر از جانب معاونتهای درمان در زمینه برگزاری دورهها و اعتبار گواهینامههای صادره، به پیوست بخشنامه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹ معاونت آموزشی وزارت متبوع در مورد تعیین و اعلام جایگاههای آموزشی قانونی با اشاره به مبحث فعالیت، مرجع صدور مجوز و مجری نظارت بر مجوزهای صادره حضورتان ارسال می شود.

در ادامه این نامه آمده است: بر همین اساس، هرگونه برگزاری دورههای آموزشی در رابطه با حیطه وظایف این وزارتخانه، خارج از چارچوب اعلامی غیرقانونی و مشمول قانون و آئین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز و تبصره ۱ ماده ۹ مصوبه شماره ۵۱۳ شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهند بود. بنابراین با عنایت به این که حسب قانون یاد شده، شناسایی موسسات و واحدهای آموزشی غیرمجاز، نظارت و تعقیب قانونی متخلفان از وظایف وزارت متبوع است و شرکت کنندگان در دورههای آموزشی مذکور با دریافت گواهینامههای فاقد اعتبار عملکردی، بعنوان فرد فاقد صلاحیت حرفهای دخالت در درمان خواهند کرد، ضروری می باشد، در صورت دریافت گزارش یا شناسایی تخلف در این حوزه، مطابق با آئین نامه مذکور، مبحث مورد پیگرد و اعمال مقررات قرار گیرد.

بنابر اعلام وبدا، شایان ذکر است، گواهینامههای صادره توسط موسسات آموزشی غیرمجاز فاقد ارزش و اعتبار عملکردی بوده و فراگیران آن قابلیتهای لازم را جهت اشتغال به کار در موسسات پزشکی، دفاتر کار و مطب پزشکان نخواهند داشت.

منبع:

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.