یافته جدید تحقیقاتی؛ شناسایی ارتباط میکروبی بین رژیم غذایی غربی و سرطان کولورکتال

یسکافه: تحقیقات جدید نشان میدهد رژیم غذایی غربی سرشار از گوشت قرمز و فرآوری شده، قند و دانه های تصفیه

بیشتر بخوانید