مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران خبر داد: توقف صدور مجوز تردد بین شهری توسط فرمانداری تهران

یسکافه: مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری تهران از متوقف شدن صدور مجوز بین استانی توسط فرمانداری تهران آگاهی

بیشتر بخوانید