برچسب: درمان

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری: سازمان برنامه و بودجه استاندارد تعداد پرستاران را مشخص کند

به گزارش یسکافه، رئیس شورایعالی سازمان نظام پرستاری، ضمن اشاره به افزایش شمار تخت های بیمارستانی در کشور و همینطور بازنشستگی تعداد زیادی از پرستاران، اظهار داشت: بر
ادامه مطلب