معاون تحقیقات وزیر بهداشت تاکید کرد الزامی بودن اختصاص کد مصوبه کارگروه اخلاق به طرح های پژوهشی

به گزارش یسکافه معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به معاونت ها و

بیشتر بخوانید